Regulamin Wypożyczalni

Filii Bibliotecznej w Babach

§ 1. Prawo korzystania

 1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Moszczenica i województwa Łódzkiego. Czytelnicy spoza województwa łódzkiego mogą wypożyczać książki po wpłaceniu kaucji (cena rynkowa książki).
 2. Korzystanie ze zbiorów Wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie powierzonych użytkownikowi materiałów.
 4. Przy zapisie zgłaszający powinien:
 5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawa zapisu niepełnoletniego czytelnika jest dowód tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna prawnego oraz legitymacja szkolna.
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie szkoły, miejsca zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.
 7. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z Wypożyczalni.
 8. W Wypożyczalni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i prowadzenia rozmów z telefonów komórkowych, handlu, zakaz wprowadzania psów, jazdy na rolkach oraz przebywania osób nietrzeźwych.
 9. Czytelnik Biblioteki odpowiedzialny jest za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu jego karty i jest zobowiązany do jej ochrony przed zgubieniem lub zniszczeniem. Zgubienie lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.
 10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.

§ 2. Wypożyczenia

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 5 książek (limit konta czytelniczego). Podstawą do wypożyczenia jest karta biblioteczna.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia kilku egzemplarzy tego samego tytułu.
 4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Można je prolongować nie więcej niż 4 razy. Nie przedłuża się terminu zwrotu hitów czytelniczych (bestsellerów), książek, na których zwrot oczekuje wielu Czytelników oraz dokumentów elektronicznych. Po przekroczeniu regulaminowego terminu zwrotu książek nie można ich prolongować. Przy prolongacie w Bibliotece należy okazać kartę biblioteczną. W przypadku prolongaty telefonicznej lub przez e-mail należy podać: nazwisko i imię, nr karty oraz numery inwentarzowe i tytuły wypożyczonych książek.
 5. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w § 2 pkt 2, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.
 6. Czytelnik, który nie ma stałego miejsca zamieszkania może korzystać na miejscu z księgozbioru Wypożyczalni.
 7. W przypadku, gdy Biblioteka nie posiada w zbiorach książki potrzebnej czytelnikowi, istnieje możliwość sprowadzenia danej pozycji w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty sprowadzenia książki ponosi czytelnik).
 8. Na życzenie czytelnika Biblioteka sprowadza kserokopię materiałów bibliotecznych gromadzonych w innych bibliotekach (koszty ponosi czytelnik).
 9. Książka sprowadzona przez wypożyczenia międzybiblioteczne udostępniana jest tylko na miejscu w czytelni.
 10. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana książka.
 11. Biblioteka może nie wypożyczyć książek, jeżeli czytelnik na nieuregulowane inne zobowiązania wobec Biblioteki lub jest pod wpływem alkoholu.
 12. Czytelnicy mogą zarezerwować bądź zamówić materiały biblioteczne za pośrednictwom Internetu z dowolnego komputera poprzez program „SOWA”. Materiały biblioteczne zarezerwowane i zamówione oczekują w wypożyczalni przez 3 dni wliczając w ten termin dzień zarezerwowania materiałów dostępnych i dzień zwrotu materiałów dotychczas niedostępnych. Czas realizacji zarezerwowanych materiałów w bibliotece uzależniony jest od natężenia ruchu czytelniczego, a wyszukiwanie ich w magazynie prowadzone jest na bieżąco w godzinach otwarcia biblioteki.
 13. Biblioteka nie udziela informacji o danych osobowych czytelników.
 14. Dane osobowe czytelników gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych książek. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

§ 3. Poszanowanie i zabezpieczenie książki

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością Biblioteki, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 2. W przypadku niezwrócenia, zagubienia, uszkodzenia książki czytelnik zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody w jednej z następujących form:
 3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje pokwitowanie.
 4. Zbyt częste gubienie lub niszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych może spowodować utratę prawa korzystania z Biblioteki.

§ 4. Przetrzymywanie książek

 1. Za przetrzymywanie wypożyczonej książki ponad termin określony w § 2 pkt 2 Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z naliczeniem komputerowym.
 2. Tabelę opłat stanowi załącznik do Regulaminu Wypożyczalni.
 3. Biblioteka zastrzega sobie zmianę w wysokości opłat za przetrzymywanie kiążek.
 4. Biblioteka stosuje upomnienia: ustne, telefoniczne, pisemne oraz drogą elektroniczną.
 5. Biblioteka ma prawo pobierać kary oraz podawać czytelników uchylających się od zwrotu książek do windykacji bez wysyłania upomnień.
  BIBLIOTEKA NIE MA OBOWIĄZKU PRZYPOMINAĆ CZYTELNIKOM O TERMINIE ZWROTU KSIĄŻEK
 6. Za wysyłanie upomnień Biblioteka pobiera opłatę zgodna z cennikiem zamieszczonym w załączniku do regulaminu.
 7. Jeżeli czytelnik nie zwraca książek w terminie lub odmawia uiszczenia opłat za ich przetrzymaniw Biblioteka dochodzi swoich praw na drodze prawnej.
 8. Czytelnik, który wpłacił kaucję zwrot jej następuje po oddaniu książek. Jeżeli czytelnik nie odda książek w terminie 6 miesięcy od daty ich wypożyczenia lub odda zniszczone, kaucja zostaje wpłacona do kasy GBP i przeznaczona na zakup nowych książek.

§ 5. Przepisy końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki i podległych placówek:
 2. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do Księgo uwag i wniosków znajdującej się w Wypożyczalni.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 28 września 2015 r.
 4. Zmiany w regulaminie sygnalizowane są poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w bibliotece. Po upływie 3 dni od dnia podania informacji o zmianie uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.