Regulamin Czytelni

Filii Bibliotecznej w Babach

§ 1. Prawo korzystania

 1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy Biblioteki, niezależnie od tego , czy są stałymi czytelnikami.
 2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
 3. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę Czytelnik pozostawia w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 4. Zgłaszający się do Czytelni pozostawia u dyżurnego bibliotekarza aktualny dokument tożsamości lub aktualną kartę biblioteczną i jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.
 5. Przy odbiorze dokumentu tożsamości Czytelnik zobowiązany jest sprawdzić jego zgodność.
 6. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia papierosów, spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.
 7. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Czytelni.

§ 2. Zasady korzystania

 1. W Czytelni korzystać można z wszystkich materiałów bibliotecznych znajdujących się w Bibliotece.
 2. Przyniesienie do Czytelni własnych książek i czasopism Czytelnik zgłasza bibliotekarzowi.
 3. Książki podaje bibliotekarz. Wypożyczonych książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić z Czytelni.
 4. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący Czytelnika temat, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.
 5. Przed opuszczeniem Czytelni Czytelnik zwraca wypożyczone materiały i otrzymuje pozostawiony dokument.
 6. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.

§ 3. Poszanowanie zbiorów

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną.
 2. W przypadku uszkodzenia książki Czytelnik zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł książki lub za zgodą Dyrektora Biblioteki dostarczyć inną książkę tej samej wartości, przydatną w Bibliotece.
 3. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na koszt odkupionej książki. Do jej wartości dolicza się cenę oprawy introligatorskiej jeżeli książka ją posiadała wg aktualnego cennika introligatorskiego.

§ 4. Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski czytelnik może zgłaszać do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy.

§ 5. Przepisy końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do regulaminu czytelni może być czasowo, w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 września 2015 r.