Regulamin Korzystania z Internetu

Filii Bibliotecznej w Babach

  1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Internetu maja wszyscy użytkownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy Filii Bibliotecznej w Babach. Osoby poniżej 15 roku życia korzystają z ww. mediów pod nadzorem dyżurującego bibliotekarza.
  2. Zgłaszający się zobowiązany jest okazać dyżurującemu bibliotekarzowi swój dokument tożsamości oraz wpisać się do księgi odwiedzin.
  3. Rozpoczęcie i zakończenie pracy programu następuje za pośrednictwom bibliotekarza.
  4. Użytkownicy maja prawo do bezpłatnego korzystania z dostępu do Internetu w celu przeglądania zasobów sieci wyłącznie przy pomocy przeglądarki zainstalowanej na dysku lokalnym komputera (tzn. serwisy World Wide Web).
  5. Zabrania się użytkownikom kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania przyniesionego przez użytkownika lub pochodzącego z Internetu. Użytkownikowi nie wolni zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym. Zabronione jest przeglądanie stron WWW zawierających treści pornograficzne oraz sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 28 września 2015 r.
UWAGA! W przypadku uszkodzenia komputera i zainstalowania oprogramowania w wyniku przekroczenia zasad określonych w niniejszym regulaminie Użytkownik ponosi koszty zniszczeń, których wysokość w zależności od stopnia uszkodzenia określa Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy. Za wpłaty Użytkownik otrzymuje pokwitowanie.